’t is buitengewoon mooi wonen aan de Waterweg

Home VvE Commissies Prikbord Media Links

Santplaet - Maassluis

Wonen in "de Furie"

Vereniging van Eigenaren …

Ieder appartementencomplex met één of meerdere koopappartementen moet een Vereniging van Eigenaren (VvE) hebben. Alle eigenaren zijn lid van de VvE. De VvE is eigenaar van het gehele complex en de individuele kopers hebben het recht om in het appartement van hun keuze te wonen, het z.g. appartementsrecht.

Ook bij De Furie, waar een mix is van koop- en huurappartementen is dat het geval. Maasdelta is eigenaar van een groot aantal appartementen en dus ook lid van de VvE.


Alle eigenaren hebben stemrecht in de Algemene Leden Vergadering (ALV). Het stemrecht per eigenaar is geregeld in de Splitsingsakte. De ALV vergadert ten minste eenmaal per jaar. De ALV kiest het bestuur van de VvE. Leden en bestuur kunnen voorstellen indienen in de ALV. Uitsluitend de ALV is beslissingsbevoegd. Het bestuur voert de besluiten van de ALV uit.

Binnen de VvE kunnen er een aantal commissies zijn.


Alle bewoners (huurders en eigenaren) kunnen lid zijn van één of meerdere commissies. In De Furie zijn dat :

- De Technische Commissie (TC). Het eerste aanspreekpunt bij storingen in de algemene ruimte van het complex (gangen, liften, schuifhek, etc.). Alle TC leden hebben ook de cursus “Veilig mensen bevrijden uit de lift” gevolgd en trainen met enige regelmaat.

- Groen- en Leefbaarheid Commissie. (G-LC). De leden hebben de tuin rondom het complex ontworpen en aangelegd en verzorgen ook het onderhoud. Ook zijn zij verantwoordelijk voor het “aankleden” van de algemene ruimte.

- De Activiteiten Commissie (AC). De leden organiseren met enige regelmaat bewonersbijeenkomsten, zoals de Nieuwjaarsborrel, Koningsborrel, Fietstocht, Burendag, etc.

De Bewoners Commissie (BC) onderhoudt het contact tussen huurders en verhuurder. De BC is geen VvE commissie, maar de leden worden wel uitgenodigd in de ALV.


Huishoudelijk reglement

De Splitsingsakte schrijft ook voor dat de VvE een Huishoudelijk Reglement (HHR) moet hebben. Het gestelde in het HHR is van toepassing voor alle bewoners.


Onderhoud

Het VvE bestuur heeft er voor gekozen om het onderhoud aan gebouw (inclusief gevelelementen als raamkozijnen en balkon/terrasdeuren) en installaties uit te besteden.

Voor groot onderhoud, zoals op termijn vervanging van installaties en dakbedekking is er een reservefonds dat wordt gevuld uit een deel van de VvE bijdrage.


  

  Documentatie


  Huishoudelijk Reglement dd. 27.03.2019


  Schoonmaakschema MAKO - week


  Schoonmaakschema MAKO - maand/jaar  

  

  Bestuursleden


  Martha Vonk (52) - voorzitter

  Wil Leichtenberg (36) - secretaris

  Aat van Toor (12) - penningmeester

  Peter Keur (160) - algemeen adjunct

  Marloes Hut (Maasdelta) - lid


  e-mail


Verslag van de vergadering het bestuur van VVE van 23 juni 2020.


De bewonerscommissie was voor deze vergadering uitgenodigd. Kees van Schie bespreekt een aantal punten welke in hun vergadering aan de orde waren gekomen. Enkele van deze punten stonden ook op onze agenda.


Camerabewaking

Over dit onderwerp is uitgebreid gediscussieerd. De meningen liggen nogal uiteen.

Inbreuk op de privacy is een heikel punt.

Gaat een bewoner de camera’s beheren en in hoeverre is de privacy dan gewaarborgd.

Besteden we het beheer uit, welk prijskaartje hangt daar dan aan.

We hebben een eigen internetverbinding nodig dat brengt maandelijkse kosten met zich mee.

De aanschaf moet gefinancierd worden door de eigenaren en Maasdelta. Maasdelta heeft dit in andere complexen niet gedaan het is nog maar de vraag of ze hier in mee willen gaan.

Uiteindelijk zullen de kosten ook aan de huurders moeten worden doorberekend.

Zal de investering opleveren wat we er van verwachten of is het schijnveiligheid.

De laatste incidenten zijn voor een groot deel door de verzekering vergoed.

We hebben besloten om tot de volgende Algemene Ledenvergadering de incidenten te monitoren.

We vragen de bewoners dan ook alle incidenten die een gevaar vormen of schade aan bewoners toebrengen te melden aan het bestuur zodat we een goed inzicht krijgen in de noodzaak van het plaatsen van camera’s.

We zullen tegen die tijd offertes opvragen zodat de bewoners kunnen bepalen of de aanleg van een camerasysteem acceptabel is.

Tijdens de ALV kan gestemd worden over een eventuele aanschaf daarvan.

Indien noodzakelijk kan tot een extra Algemene Ledenvergadering worden besloten.


Parkeerdek

Een ander punt van aandacht tijdens de vergadering was het gebruik van de parkeerplaats.

We willen de bewoners vragen goed op te letten of er auto’s mee naar binnen gaan als men het hek opent. Is dit een bewoner of een ‘vreemde’.

We willen u ook vragen om de parkeerplaats netjes te houden en geen spullen op de parkeerplaats achter te laten.

Alle regels met betrekking tot de gemeenschappelijke ruimten kunt u nalezen in het Huishoudelijke Reglement van ons complex op de website van de Furie onder het kopje VVE.

https://www.wonenindefurie.nl


Schilderwerk

Volgens de Meerjaren onderhoudsbegroting (MJOB) is in 2020 het schilderen van de buitendeuren van de woningen en de tussendeuren van de galerijen aan de orde. Hiervoor zullen offertes worden aangevraagd.


Opladen accu’s fietsen en scootmobielen

In verband met de brandveiligheid wordt aangeraden om alleen overdag op te laden.

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van VVE De Furie op 25 februari 2020.


De voorzitter Martha Vonk opende de vergadering en gaf daarna het woord aan de onze verzekeringsagent van ZeerZeker de heer Den Haan.


Verzekeringen.

De heer Den Haan gaf uitleg over o.a. het eigenarenbelang, wat is wel en wat is niet meeverzekerd bij de collectieve verzekering. Alle vaste onderdelen van het interieur, keuken, badkamer, stenen vloer, ramen in binnendeuren zijn meeverzekerd. Schademeldingen voor eigenaren kunnen rechtstreeks aan PKwadraat worden gedaan. De Furie is bij diverse maatschappijen verzekerd zodat het juiste risico bij de juiste verzekeraar is ondergebracht

Er waren vragen over de indexering van het gebouw. De herbouwwaarde wordt eens per 10 jaar opnieuw getaxeerd en verder is de jaarlijkse CBS-indexering van toepassing.


Brandveiligheid.

Dit onderwerp werd door Jaap Cats van de T.C. toegelicht. Door Maasdelta is naar aanleiding van landelijke grote incidenten een uitgebreid brandveiligheidsonderzoek uitgevoerd. De in het rapport genoemde aanpassingen zullen worden gedaan. In de e-mail welke aan alle bewoners is verzonden leest u er meer over.

Ook is er door de Veiligheidsregio een brandveiligheidsonderzoek gehouden op het parkeerdek. Er waren wat kleine aanpassingen nodig welke door de Technische Commissie kunnen worden gedaan. Eveneens is er een legionellaonderzoek gehouden. Hiervoor moet een aanpassing aan de tuinsproei installatie worden gedaan. Dit is in gang gezet. De aanbeveling voor de woningen wordt nog onderzocht.


Plateaulift.

De liftcommissie is opgeheven, het bleek technisch niet mogelijk om een vaste lift te plaatsen.

Na een vraag van een bewoner komt er een gebruiksaanwijzing bij de lift.

 

Laadpalencommissie

Peter Keur gaf toelichting over de ontwikkelingen en de gehouden enquête.

Vooralsnog worden er geen stappen ondernomen we wachten de ontwikkelingen af. Er zijn op korte termijn (1-4 jaar) weinig bewoners geïnteresseerd in de aanschaf van een elektrische auto.

Het elektriciteitsnet zal verzwaard moeten worden.

De kosten zouden veel te hoog worden voor de betreffende eigenaren.

We zullen er bij door de Gemeente op aandringen dat er nieuwe richtlijnen worden bepaald voor gebouwen zoals de Furie met eigen parkeerplaatsen zodat er ook bij ons openbare laadpalen geplaatst kunnen worden.


Elektriciteit bergingen.

Door de vele defecte meters is het niet mogelijk om de juiste bedragen door te bereken.

Onderzocht is waardoor de meters kapot zijn gegaan. Het is zeer waarschijnlijk ontstaan door een blikseminslag in de buurt. De kosten van een factuur zijn in veel gevallen hoger dan het te betalen bedrag daarom is besloten om de kosten niet meer door te berekenen. Wel worden er tussenmeters in de centrale nutskast geplaats om onregelmatigheden te kunnen controleren. Als dit zou blijken dan worden alsnog nieuwe meters geplaatst en worden de kosten weer doorberekend.

Er zijn nog bergingen zonder stroomvoorziening, als eigenaren dit wensen kunnen ze contact opnemen met de T.C. de kosten zijn voor eigen rekening omdat in het verleden de andere bewoners dit ook zelf hebben betaald.


Financiën.

De jaarstukken zijn vastgesteld en goedgekeurd evenals de Meerjarenonderhoudsbegroting.

De VVE bijdrage zal met ongeveer 3,7% worden verhoogd in 2021.


Huishoudelijk reglement.

Artikel 10 lid F wordt aangevuld met: “Indien geen toegang/medewerking wordt verleend zullen de extra kosten die hier uit kunnen ontstaan worden verhaald op de betrokken bewoner”.

Nieuwe bewoners moeten tijdig geïnformeerd worden over de in het H.H.R. opgenomen regels voor verhuizing om zo de schade en overlast te beperken.

Ook wordt aangedrongen op het melden van een eventuele schade toegebracht door de veroorzaker.

De bewoner is daarvoor verzekerd zo komen de extra kosten niet ten laste van alle bewoners (VVE

Nieuwsbrief oktober 2020.pdf